DISCLAIMER – VRIJWARING

De informatie die je op deze website vindt, heeft InWesterveld Magazine met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. Inwesterveld Magazine kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld. Ook voor eventuele fouten en onvolledigheden als gevolg van het niet goed functioneren van de website kan InWesterveld Magazine niet instaan. InWesterveld Magazine sluit dan ook haar aansprakelijkheid voor enigerlei schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van of de (on)bereikbaarheid daarvan.

Beweringen en meningen, geuit in mededelingen en artikelen, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van InWesterveld Magazine. InWesterveld Magazine kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die daar mogelijk uit voortvloeit.

Links naar andere websites
InWesterveld Magazine is niet aansprakelijk voor de inhoud van sites waarnaar wordt gelinkt en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacybeleid, de disclaimer, de copyrightnotice en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die je bezoekt.

Copyright
Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot InWesterveld Magazine en het logo van InWesterveld Magazine, waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij InWesterveld Magazine. InWesterveld Magazine behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en andere informatie) berusten uitsluitend bij InWesterveld Magazine en/of de auteur(s). De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van InWesterveld Magazine is het niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

Indien en voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van gebruikers, rusten de rechten daarop bij deze gebruikers (tenzij in de gebruikersvoorwaarden van deze website afstand is gedaan van deze rechten en/of deze rechten zijn overgedragen aan InWesterveld Magazine).

InWesterveld Magazine heeft tevens het recht om – tenzij anders overeengekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Wijzigingen
InWesterveld Magazine behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je je akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

error: Deze inhoud is beschermd